Corp Profile Leadership Strategic Goals Events
Member of the Group Company Board:
Chairman: Yan Linbao
Director: Wu Runkui, Chang Pengju, Tang Dakai, Dang Yongli, Liu Hongbing, Han Baoliang, Sun Weilong

SASAC of SN Stationed in Board of Supervisors of the Group Company
President: Liu Weimin
Supervisor: Ye Mengxiao, Zhang Xile

Member of the Party committee of the group company
Party secretary: Yan Linbao
Deputy Party Secretary of the Party Committee: Wu Runkui , Wu Junhui
Committee Members: Chang Pengju, Tang Dakai, Liu Hongbing, Huang Jingcai, Lai Qingjun
Secretary of the Commission for Discipline Inspection: Wu Junhui

Member of the Management of the Group Company
General Manager: Wu Runkui
Deputy General Manager: Liu Hongbing, Zhang Hao, Qian Xuezhu
Chief Accountant: Party Wynn
Chief Engineer: Ren Jinliang

© 2017 Shaanxi electronic information group
SEC—Shaanxi Elec Info Group All Rights Reserved 陕ICP备07501360号
Made in allwww.cn <Allwww>

Address:No. 125, Kam Yip Road, Xi'an  Fax:029-88455982